Regióny Banská Bystrica

Spustili projekt SR a Poľska na revitalizáciu horských ekosystémov

Zdroj: TASR / Lukᚹ Grinaj

BANSKÁ BYSTRICA – Štátny podnik Lesy SR, v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom – Výskumným ústavom trávnych porastov a horského poľnohospodárstva a poľskými vedeckými kapacitami z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, začali realizovať cezhraničný projekt na revitalizáciu horských ekosystémov. Cieľom je obnova, zachovanie a ochrana biodiverzity horských ekosystémov v cezhraničnom území Karpát.

 

Projekt je realizovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko a zameriava sa na realizáciu trvalo udržateľného obhospodarovania horských ekosystémov, podporujúceho ich biodiverzitu na výmere približne 130 hektárov na vybraných plochách Žilinského a Prešovského kraja. Plánovaný rozpočet projektu predstavuje viac ako 594.387 eur, z toho 85 percent rozpočtu bude poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Spoločné aktivity a opatrenia budú viesť k zabezpečeniu zachovania ekologických väzieb, zamedzeniu prieniku nepôvodných druhov, spomaleniu degradácie prírody a hodnôt krajiny a zosúladeniu manažmentu prírodne významných území rozdelených štátnou hranicou a tým k ochrane biodiverzity tohto územia.

Zisťujú kondíciu vysokej zveri

„Som veľmi rád, že v rámci tohto projektu budeme môcť začať s obnovou horských lúčnych spoločenstiev v štátnom podniku Lesy SR v partnerstve s poľskými vedeckými kapacitami a s monitoringom slovenských partnerov pôsobiacich v oblasti výskumu,” uviedol pre TASR výrobno-technický riaditeľ Lesy SR Miroslav Skladaný.

Územie Karpát je tvorené komplexmi pôvodných zmiešaných listnatých porastov tvoriacich jedinečné horské ekosystémy. Súčasný trend pozvoľného upúšťania od tradičného spôsobu využívania horských spoločenstiev spôsobuje postupné zarastanie európsky a národne významných biotopov a úbytok biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sú úzko viazané práve na tieto biotopy.

Podľa informácií Lesov SR sa preto na začiatku vykoná odber vzoriek fytomasy, stanoví sa obsah živín a výživnej hodnoty trávneho porastu, odoberú sa pôdne vzorky a zistí sa úroda sušiny trávneho porastu. V rámci monitoringu zveri sa vykoná odber vzoriek biologického materiálu stálej srnčej zveri za účelom zistenia jej zdravotnej kondície a výskytu ťažkých kovov na horských lesných biotopoch. Vykoná sa tiež hydrologický prieskum. Na základe výsledkov monitoringov sa navrhnú optimálne manažmentové opatrenia, zabraňujúce postupnému zarastaniu európsky a národne významných biotopov a podporujúce biodiverzitu horských ekosystémov.