Regióny Banská Bystrica Lučenec

Vodnú nádrž Ružiná úplne vypustia a opravia. Stáť to bude milióny

Zdroj: TASR / Pavol Zachar

BANSKÁ BYSTRICA – Rozsiahlu opravu objektov vodnej stavby Ružiná v okrese Lučenec za úplného vypustenia vodnej stavby pripravil štátny podnik Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Ako agentúru SITA informoval referent komunikácie SVP Tomáš Januš, na realizáciu opráv bola v rámci verejného obstarávania vysúťažená suma 2 608 001 eur bez dane z pridanej hodnoty. V súčasnosti prebieha vypúšťanie priehrady, pričom stavebné práce majú následne trvať od januára do konca roka 2020.

 

Znižovanie z pôvodnej úrovne hladiny (251 metrov nad morom) na minimálnu prevádzkovú hladinu (242 metrov nad morom) je postupné, maximálna rýchlosť poklesu je 30 centimetrov denne. „Priebežne bude vykonávaný výlov rýb, ktorý zabezpečí Slovenský rybársky zväz a následné úplné vypustenie nádrže, po ktorom začne správca vodného diela opravu objektov vodnej stavby,“ uviedol Januš s tým, že prioritne budú vykonané tie opravy, ktoré umožnia zahájenie opätovného napúšťania nádrže už v priebehu vykonávania ostatných prác.

Za účelom minimalizácie škôd na biotopoch prebieha spolupráca aj so Štátnou ochranou prírody. „Táto definovala podmienky, ktoré je potrebné splniť pred začatím a počas samotnej realizácie prác, najmä s ohľadom na zachovanie prírodnej rezervácie Príbrežie Ružinej,“ doplnil referent komunikácie.

Opätovné naplnenie nádrže predpokladajú vodohospodári v roku 2021. „Či bude dosiahnutá maximálna prevádzková hladina 255 metrov nad morom ešte pred začatím rekreačnej sezóny roku 2021, bude závisieť od vhodných hydrologických podmienok v druhej polovici roku 2020 a v roku 2021,“ objasnil Januš.

Generálna oprava

Opravu vodnej stavby nariadil Okresný úrad Lučenec na základe nevyhovujúceho technického stavu. Rozsahom sa jedná o generálnu opravu vodnej stavby, ktorá pozostáva z opravy betónových a kovových konštrukcií, elektroinštalácií, ovládacích prvkov, ako sú uzávery na jednotlivých potrubiach, sfunkčnenie provizórneho hradenia na návodnej strane hrádzového telesa, odstránenie priesakov na kontakte zemného telesa a komunikačnej a odpadovej chodby na jednotlivých dilatačných blokoch.

Vodná stavba Ružiná bola vybudovaná v období rokov 1969 – 1973, do trvalej prevádzky bola uvedená v roku 1974. Účelom vodnej stavby s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, rekreácia a rybárstvo.